Beleidsplan

De overheid vraagt van het bedrijfsleven om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast de eigen verantwoordelijkheden die elk individueel bedrijf in de samenleving heeft, zijn er op tal van terreinen gedeelde verantwoordelijkheden binnen ketens, tussen ketens en tussen bedrijfsleven en de samenleving en maatschappelijke organisaties.

Verduurzaming is een proces dat nooit af is. De talloze aspecten van verduurzaming vragen elk afzonderlijk om met voorrang opgepakt te worden. Duurzame vleesketens en terugdringen van voedselverspilling zijn voorbeelden van verduurzaming van het assortiment. Daarnaast zijn er tal van initiatieven om ketens te verduurzamen op de componenten Mens, Dier, Milieu cq. People, Planet, Profit.

De afgelopen jaren heeft de DDL vooral projecten gefinancierd op het gebied van duurzaam verpakken. Daarbij zijn de mogelijkheden van het nascheiden van verpakkingen grondig onderzocht en verkend. De komende jaren wil de DDL vooral projecten financieel ondersteunen waarbij focus ligt op verduurzaming via ketensamenwerking. Een voorbeeld hiervan is De Alliantie Verduurzaming Voedsel (voorheen het Platform Verduurzaming Voedsel) waar de hele keten is vertegenwoordigd. De medefinanciering van de overheid is eind 2012 beëindigd. Desalniettemin is vanuit de ketenpartijen de wens om door te gaan om zo initiatieven die een ketenbrede aanpak vergen op te pakken. Goede voorbeelden zijn voedselverspilling, verduurzaming van vlees en verduurzaming van grondstoffen zoals soja, palmolie, cacao en AGF via ketenbrede initiatieven. DDL maakt dit mogelijk.

Andere projecten welke DDL ondersteunt zijn gericht op transparantie. Vanuit de samenleving wordt er steeds meer druk gezet op het inzichtelijk maken van de gehele productieketen.

Andere projecten richten zich weer op dierwelzijn. Dit thema beheerst de laatste tijd sterk de maatschappelijk discussie in Nederland. Ook projecten die de milieubelasting – die gepaard gaat met de productie van vlees-  aanpakken of het antibioticagebruik in de veehouderij terugdringen worden ondersteund.

Veel grondstoffen van producten worden geproduceerd in landen waarbij de arbeids-omstandigheden een punt van zorg zijn. DDL steunt projecten die het belang van eerlijke handel onderstrepen.

Ook initiatieven voor een duurzame en efficiënte supply chain worden ondersteund. Projecten waarbij wordt nagegaan op welke wijze de CO? footprint in logistiek en in de bedrijfsvoering in de voedingsmiddelenindustrie en –distributie kan worden teruggedrongen.

Verminderen van het aantal gereden vrachtwagenkilometers beperkt de CO2– en fijnstof-uitstoot Daarom steunt DDL ook projecten welke hieraan kunnen bijdragen.

Dit geldt ook voor projecten welke moet leiden tot energiereductie in de voedingsmiddelenketen.