Doelstellingen

De stichting heeft ten doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door middel van het stimuleren van projecten en onderzoek naar duurzaamheid in de keten van fast moving consumergoods, meer speciaal door en in verband met het ter beschikking stellen van gelden uit de aanwezige fondsen ten behoeve van de in artikel 2 lid 2 genoemde doelen.
 2. De stichting stelt ter beoordeling van het bestuur de in lid 1 van dit artikel genoemde geldmiddelen ter beschikking van:

  a. Projecten en activiteiten, gericht op materiaalhergebruik en materiaalherverwerking van verpakkingen in de afdankfase, met name via nascheiding van verpakkingen als innovatieve toepassing;
  b. Projecten en activiteiten, gericht op de aanpak, vermijding en vermindering van het broeikasgas CO2 ;
  c. Projecten en activiteiten, gericht op een effectief en efficiënt energiegebruik in inkoop-, productie-, distributie- en verkoopprocessen;
  d. Projecten en activiteiten, gericht op de aanpak en vermindering van milieubelasting;
  e. Overige projecten en activiteiten passend in doelstelling en besteding 2a tot en met 2d

3. De stichting heeft geen winstdoelstelling.

De geldmiddelen van de stichting bestaan voornamelijk uit aanwezige fondsen in een bestemmingsreserve en renteopbrengsten hierover.