Verslag FNLI-activiteiten 2017/2018

Aan de hand van dit verslag legt de FNLI verantwoording af over de ontvangen bijdrage van de Stichting DDL voor het project Duurzaamheidsprogramma FNLI 2017. Met dit verslag verschaft het FNLI het Bestuur van de Stichting DDL inzage in de realisatie van het project. In dit verslag lopen we de belangrijkste initiatieven langs en we geven aan de mate waarin het project-onderdeel is uitgevoerd.

Alliantie Verduurzaming Voedsel In de Alliantie werkt het FNLI samen met de 5 overige koepels van levensmiddelenproducenten en -handelaren aan gezamenlijke verdere verduurzaming in ketenverband. Lopende projecten in 2017 waren:

  • Alliantie Verduurzaming Voedsel 2018: Het organiseren van dialogen met CEO’s “Klimaat op uw bord”, dialoog met Ministerie van LNV over Voedselvisie “Waardevol en verbonden” en een strategische heroriëntatie voor het AVV zelf.
  • PPS-project CARVE 2017: Focus op o.a. het verwaarden van reststromen in de aardappelverwerking, het verwaarden van brood en dag georganiseerd rondom voedselverspilling als onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven.
  • PPS-projecten Trusted Source. (Inmiddels participeren FNLI, CBL en LTO via de Stichting Fresh Upstream in Trusted Source).
  • The Sustainability Consortium (TSC) Continuous Improvement Sustainability Food The Netherlands (CIS Food NL). 

Voedselverspilling
Veel aandacht richt zich op terugdringen van voedselverspilling in de keten. Het Ministerie van LNV is nauw betrokken bij de voortgang en uitvoering van de activiteiten. 2018 was het laatste jaar van het CARVE-project om oplossingen te ontwikkelen om voedselverspilling te verminderen of te voorkomen. Aansprekende voorbeelden van succesvolle resultaten zijn verwaarding van reststromen in zowel de aardappelverwerkende als zuivelindustrie. 

Een groot gedeelte van de voedselverspilling in de keten vindt plaats bij consumenten, waarbij een deel gerelateerd is aan het weggooien van voedsel dat over de datum is. Binnen de Green Deal (Voedseltop 2017) zijn afspraken gemaakt (1) om goede gezamenlijk te communiceren over de THT- en de TGT-datum en hoe consumentenproducten het beste kunnen bewaard en (2) te kijken naar de wettelijke (EU) eisen – zoals de genoemde lijst met uitzonderingen waarop geen datum hoeft te worden vermeld – en of hier nog winst te behalen is. 

Samen met CBL en andere partijen blijft de FNLI steun verlenen aan de Voedselbanken. 

Transitieagenda Biomassa en Voedsel
In vervolg op het Grondstoffenakkoord zijn in 2017 transitieteams opgericht om de agenda op o.a. Biomassa en voedsel. Duurzame en circulaire productiesystemen staan centraal in de transitieagenda Biomassa en Voedsel. Voedselverspilling en eiwitvoorziening zijn als knelpunten geïdentificeerd. Ten aanzien van de eiwitvoorziening is geconcludeerd dat reductie van eiwitinname met 10-15% en een transitie nodig is van 40/60 naar 60/40 plantaardig/dierlijk eiwitten.   

IMVO Convenant Voedingsmiddelen
2017 is een cruciaal jaar geweest in de (langlopende) onderhandelingen voor het Convenant Voedingsmiddelen. Middels een stap het een deel van de NGO’s bleek het mogelijk om een akkoord te bereiken op de convenantstekst, die op de goedkeuring van de betrokken ministeries kon rekenen. Wel was nadere invulling nodig over de wijze waarop de leden van de FNLI aan de due diligence-verplichting zou voldoen. Belangrijk was om de afgesproken aanpak praktisch en uitvoerbaar te houden. In 2017 zijn de eerste stappen gezet om invulling te gaan geven aan de branche activiteiten van het convenant, dat in 2018 getekend is. 

Ontwikkeling Klimaatplan FNLI
Na jarenlange en succesvolle investeringen in energiereductie dient de industrie zich klaar te maken voor (absolute) CO2-reducties. In 2017 zijn de studies geïnitieerd om de energie verbruikssituatie in de industrie in kaart te brengen, mogelijkheden voor CO2 reductie te inventariseren en ondersteunende/stimulerende rol van FNLI te bepalen. De FNLI heeft voor deze doelen samenwerking gezocht met de Gemeynt (Jan Paul van Soest en Hans Wilting) en gewerkt aan een klimaatplan voor de FNLI en ook samenwerking gezocht met VEMW. Belangrijke topics zijn de kosteneffectiviteit van maatregelen om CO2 te besparen, en het overheidsinstrumentarium om innovatie te stimuleren en transitie mogelijk te maken. In 2018 heeft het FNLI-bestuur besloten om de overheidsambitie van 50% CO2 reductie, ook voor de levensmiddelensector, te onderschrijven.  

Tweede Ronde FNLI-Wegwijzer Verduurzaming: workshopserie duurzaamheidsrapportage
De FNLI heeft in samenwerking met Berenschot een driedelige workshopserie over duurzaamheidsrapportage aangeboden. In 3 dagdelen konden een tiental bedrijven onder begeleiding de kaders en inhoud van hun eigen duurzaamheidsverslag uitwerken. Waarom een workshopserie? Uit het FNLI-onderzoek ‘In de Volgende Versnelling’ bleek dat veel bedrijven veel doen op het gebied van verduurzaming, maar hier niet altijd over communiceren in een verslag of via de website. Toch is communicatie en rapportage over verduurzaming belangrijk, voor stakeholders en ketenpartners en om intern het duurzaamheidsbeleid goed te kunnen verankeren. De workshopserie is eind augustus 2017 afgerond.