Verslag CBL-activiteiten 2017/2018

Aan de hand van dit verslag legt het CBL verantwoording af over de ontvangen bijdrage van de Stichting DDL voor het project Duurzaamheidsprogramma CBL 2017.

Met dit verslag verschaft het CBL het Bestuur van de Stichting DDL inzage in de realisatie van het project. In dit verslag lopen we de belangrijkste projectonderdelen langs. We geven aan de mate waarin het project-onderdeel is uitgevoerd.

Alliantie Verduurzaming Voedsel 
In dit project AVV werkt het CBL samen met de 5 overige koepels van levensmiddelenproducenten en -handelaren aan gezamenlijke verdere verduurzaming in ketenverband. Veel aandacht richt zich op terugdringen van voedselverspilling in de keten. Het Ministerie van LNV is nauw betrokken bij de voortgang en uitvoering van de activiteiten. Doel van het CBL is te werken aan verbeteringen, het begeleiden van onderzoek door onafhankelijke instanties en het stimuleren van individuele bedrijven (leden) om bijdragen te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van monitoringsgegevens. 

Twee belangrijke projecten, waar de Stichting DDL mede voor de financiering heeft bijgedragen, lopen in 2018 af. Dit betreft de projecten CARVE en The Sustainability Consortium/Continuous Improvement Sustainability Food (TSC/CIS Food). De resultaten van beide langjarige projecten worden begin 2019 gepresenteerd en gepubliceerd. Individuele bedrijven kunnen met de aanbevelingen op een praktische manier de verduurzaming van het assortiment en de bedrijfsvoering verder verbeteren. Een spin-off van deze projecten is belegd in de Task Force Circular Economy in Food, waar de AVV en het CBL direct bij zijn betrokken, evenals bedrijven in de voedselketen. Binnen deze Task Force, die wordt ondersteund door het ministerie van LNV, vindt het pilotproject Zelfmonitoring Voedselverspilling plaats waar alle supermarkten hun medewerking aan verlenen. Er is een direct aanwijsbaar verband tussen de deelname van bedrijven en de voorbereidende studies en aandacht vanuit de AVV voor het terugdringen van voedselverspilling in de keten. Dit is ook de agenderende doelstelling van de AVV waar de achterliggend bedrijven worden gestimuleerd en geholpen met verdere verduurzaming, mede in het licht van de beleidsmatige en politieke context waarin verduurzamingsinitiatieven zich bevinden. 

IMVO-convenant Leefbaar Loon 
Doel van dit project is sociale duurzaamheid. Onder voorzitterschap van de SER heeft het CBL lang onderhandeld voor een Convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), met de focus op Leefbaar loon voor medewerkers op bedrijven in ontwikkelingslanden die actief zijn in de voedselketen van Nederlandse supermarkten. In de zomer van 2018 heeft het CBL het Convenant ondertekend met de ministers Schouten van LNV en Kaag van BuZa, samen met NGO’s en vakbonden. 

Afgesproken is om in 5 jaar tijd, 5 projecten voor Leefbaar loon op te starten met minimaal 5 bedrijven. De eerste twee projecten zijn inmiddels bekend en worden voorbereid om te worden uitgevoerd. Het gaat om projecten in de bananenketen en de koffieketen. De focus voor de komende tijd zal zijn om deze beide projecten goed voor te bereiden en alle stakeholders goed te betrekken. Een nevendoelstelling van het Convenant en de projecten is om sectoren en bedrijven te stimuleren due diligence op gebied van IMVO toe te passen. Hier bestaat terughoudendheid over bij bedrijven, met name vanuit juridisch oogpunt. Tegelijkertijd passen bedrijven impliciet due diligence toe in de selectie van leveranciers, bij het stellen van inkoopcondities en het transparant communiceren hierover in jaarverslagen en andere vormen van (corporate) communicatie. 

Doel van het CBL is ook om bedrijven te helpen met het herdefiniëren van due diligence voor IMVO en het zichtbaar maken en involveren van stakeholders (ngo’s, overheden, vakbonden) in de activiteiten van supermarkten op gebied van sociale verduurzaming. Het convenant heeft een looptijd van 5 jaar en het CBL coördineert de projecten. De monitoring en rapportage van de voortgang door de individuele bedrijven verloopt volgens afspraak via het CBL. 

Klimaatplan CBL
Het CBL heeft het CBL-Klimaatplan aangepast en aangescherpt. Met nieuwe ambitieuze doelstellingen wil de supermarktsector een substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van het Kabinet Ruitte III. Op vier onderdelen wil het CBL met de leden voortgang boeken. 

Het terugdringen van Voedselverspilling is prioriteit nummer 1 voor het Ministerie van LNV. Ook supermarkten willen hieraan bijdragen en hebben mondiaal in het Consumer Goods Forum afgesproken om voedselverspilling wereldwijd in de keten te halveren in 2030 ten opzichte van 2015. Het CBL werkt momenteel een monitoringsprogramma uit samen met de Wageningen Universiteit. Uniforme meetmethode staat aan de basis van reductie maar is erg lastig te realiseren gezien de aard en samenstelling van producten. In 2019 moet via pilotprojecten de juiste methodiek worden vastgesteld. 

In 2018 is de Task Force Circulair Economy opgericht. CBL en de leden zijn dragende partijen. Anders samenwerkingsprojecten zijn de PPS Houdbaarheid begrepen waar het CBL penvoerder van is. Dit project richt zich volledig op de consument en het effect van houdbaarheidsdata op verspilling. Partijen als het Voedingscentrum, WUR, verpakkende bedrijven, retailers, Milieu Centraal zijn aangesloten. Verder werkt het CBL samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, FNLI en NZO binnen de Green deal Over de datum? aan voedselverspilling dat gerelateerd is aan verkeerde omgang met houdbaarheidsdata. Voedsel dat nog geconsumeerd kan worden maar niet meer verkocht, wordt gedoneerd aan de Voedselbanken. CBL is ambassadeur en aanspreekpunt voor Voedselbanken Nederland. 

Ook op gebied van Duurzaam en Minder Verpakken heeft het CBL ambitieuze doelstellingen om daarmee CO2-reductie te bewerkstelligen en (zwerf)afval te verminderen. De ambitie is om in 2030 20% minder verpakkingen in de winkel te hebben en dat de verpakkingen die gebruikt worden, afkomstig zijn van duurzame bronnen en zo veel mogelijk van gerecycled materiaal zijn gemaakt. Vanwege de specifieke kennis die nodig is op gebied van verpakkingen, maakt het CBL gebruik van verpakkingsdeskundigen ter advisering. Het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft in 2018 opnieuw vorm gekregen en is als privaat adviesbureau verder gegaan. Het CBL is actief betrokken bij het KIDV en supermarktorganisaties maken meer en meer gebruik van de daar aanwezige expertise om het nieuwe verpakkingenbeleid vorm te geven. 

De afgelopen 10 jaar heeft de supermarktbranche succesvol flinke stappen gezet in Energie-efficiëntieverbetering en het gebruik van duurzame energie. Een groot aantal supermarktketens koopt al duurzaam opgewekte elektriciteit in. Daarnaast is de CO2-uitstoot ook verminderd door het gebruik van nieuwe koel- en verwarmingsinstallaties. De branche heeft als ambities dat in 2030 de bedrijfsvoering van de Nederlandse supermarktsector CO2-neutraal is. Dit willen we bereiken door in 2025 een energie-efficiëntieverbetering te realiseren van 50% t.o.v. 1995, in 2030 het gasverbruik te reduceren tot maximaal 5%, in 2030 alleen nog gebruik te maken van natuurlijke koudemiddelen waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt gereduceerd. De resterend benodigde energie is zoveel mogelijk afkomstig van duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie, warmteterugwinning en aardwarmte. De voortgang wordt gemonitord via de jaarlijkse CBL-monitoring Energiebesparing.